Licenční smlouva s koncovým uživatelem UPlikace

1. OBECNÉ INFORMACE

 1. Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) je veřejnou vysokou školou se sídlem na adrese Křížkovského 511/8, Olomouc, Česká Republika, s identifikačním číslem 61989592, kontaktní e-mail: vyvoj.cvt@upol.cz.

 2. UPlikace je mobilní aplikace určená pro studenty a vyučující Univerzity Palackého v Olomouci. V UPlikaci nalezne student či vyučující detailní přehled o studiu včetně přehledného rozvrhu, harmonogram zkouškových termínů, interaktivní mapy Olomouce a další užitečné informace.

2. OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

1. Rozsah působnosti

 1. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) upravuje podmínky pro stahování a používání aplikace ze strany konečného uživatele (tj. osoby, která přijímá tuto smlouvu) v jeho smartphonu (dále jen „zařízení“).

 2. Pojem „aplikace“ označuje softwarovou aplikaci UP nazvanou „UPlikace“, která bude v souladu s ustanoveními této smlouvy použita na zařízeních Apple iOS a Android OS a na jakýchkoli novějších verzích takových zařízení. Služby zprostředkované užíváním UPlikace budou dále společně označovány jako „služby“.

2. Stažení aplikace a přijetí této smlouvy

 1. Aplikaci může konečný uživatel (dále jen „uživatel “) stáhnout prostřednictvím míst, v nichž UP aplikaci distribuuje, zejména Google Play a App Store.

 2. Tuto smlouvu lze přijmout pouze bezvýhradným přijetí návrhu jejího znění; projev vůle uživatele obsahující dodatky, výhrady, omezení či jiné změny nebude ze strany UP reflektován.

 3. Za bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření této smlouvy se kromě jejího výslovného přijetí považuje také zachování se podle této nabídky, tedy instalování aplikace na zařízení zákazníkem (viz § 2373 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen „ občanský zákoník“).

3. Podmínky licence k užívání

 1. Stahování a používání aplikace uživatelem je bezplatné (aniž je dotčen poplatek za připojení, který uživatel platí za přístup do příslušné telekomunikační sítě). V důsledku toho může být uživatel zpoplatněn poskytovatelem mobilních sítí pro přístup k službám síťového připojení po dobu trvání připojení při přístupu k aplikaci nebo službám.

 2. UP si vyhrazuje právo v budoucnu zavést jakékoliv protiplnění, které považuje za vhodné pro stažení nebo používání aplikace nebo veškerých služeb či jejich částí. V takovém případě bude UP uživatele s dostatečným předstihem informovat o příslušných podmínkách.

 3. Na základě této licenční smlouvy s koncovým uživatelem a v souladu s ní UP uděluje uživateli bezplatnou osobní, nekomerční, nepřevoditelnou, odvolatelnou, omezenou a nevýhradní licencí na používání aplikace, a to pro přístup k aplikaci a pro přístup a používání funkcí a služeb, které se UP rozhodne zpřístupnit prostřednictvím aplikace. Tato licence není územně, časově ani množstevně omezena.

 4. Uživatel nese zodpovědnost za používání aplikace nebo služeb z uživatelského zařízení a je povinen zajistit, aby žádná neoprávněná osoba nezískala přístup k aplikaci nebo službám z tohoto zařízení (například při ztrátě nebo zneužití zařízení, na němž byla aplikace nainstalována). Uživatel přebírá plnou zodpovědnost za jakoukoli akci provedenou při používání profilu uživatele v aplikaci a bezvýhradně odpovídá UP za jakoukoli škodu vyplývající ze zneužití nebo nesprávného použití aplikace nebo služeb ze zařízení uživatele. V případě, že uživatel zjistí nebo má podezření na případné zneužití aplikace nebo jejích služeb třetí osobou, je uživatel plně odpovědný za to, že tuto skutečnost sdělí UP na výše uvedený e-mail, aby mohla přijmout opatření, která považuje za vhodná či nezbytná.

 5. Povolené použití aplikace je omezeno na použití popsané v tomto článku. Jakékoli použití pro jiný účel je výslovně zakázáno.

 6. Uživatel není oprávněn, aby (i) vytvářel a distribuoval kopie aplikace, (ii) se pokoušel kopírovat, reprodukovat, pozměňovat, manipulovat, modifikovat, provádět reverzní inženýrství, rozkládat, dekompilovat, přenášet, vyměňovat nebo překládat aplikaci, (iii) vytvářel odvozená díla z aplikace jakékoli povahy, (iv) umožňoval neoprávněným osobám přístup nebo užívání aplikace nebo služeb, (v) uděloval licenci, sublicenci, realizoval prodej, přeprodej, přenos, přidělení, distribuci nebo jiné komerční zneužití aplikace nebo práva na přístup a používání aplikace nebo služeb, (vi) používal aplikaci nebo služby jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý, nebo v jakémkoli jiném smyslu než určeném, nebo prováděl jakýkoli nezákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý účel nebo činnost či jakýkoli účel, který porušuje práva třetích stran a (vii) používal aplikaci nebo služby způsobem, který způsobuje nebo může způsobit škodu na aplikaci nebo službách nebo vést ke snížení dostupnosti nebo přístupnosti aplikace nebo služeb.

 7. Celá aplikace, tj. všechny prvky tvořící aplikaci (texty, obrázky, ochranné známky, loga, softwarové soubory, barevné kombinace atd.), její obsah a struktura obsahu a podkladový zdrojový kód jsou chráněny právními předpisy v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví, a neopravňují uživatele užívat, reprodukovat, distribuovat, pozměňovat, veřejně sdělovat, přidělovat nebo přeměňovat je, ani mít právo provádět jakýkoli jiný druh šíření, který není ze strany UP výslovně povolen.

 8. Přístup uživatele do aplikace nebo ke službám neuděluje uživateli žádné vlastnické právo ani jakýkoli jiný druh práva ve vztahu k aplikaci, obsahu aplikace, službám ani podkladovému zdrojovému kódu, s výjimkou povoleného používání aplikace a služeb uvedených v tomto článku.

 9. UP si vyhrazuje právo uplatnit vůči uživateli veškeré právní kroky, pokud porušuje práva duševního nebo průmyslového vlastnictví.

4. Změny a aktualizace.

 1. UP si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat aplikaci nebo měnit technické nastavení služeb kdykoli podle vlastního uvážení, a to bez souhlasu uživatele a bez toho, aby měl uživatel nárok na jakýkoliv druh odškodnění. Takové změny budou navíc automaticky považovány za předmět této smlouvy.

 2. Aplikace je dostupná pro zařízení, která používají buď operační systémy Apple iOS nebo Android. Za účelem použití aplikace je však uživatel povinen mít před stažením aplikace kompatibilní zařízení, přístup k internetu a nezbytné minimální specifikace (včetně příslušné verze iOS a Android OS), které lze ověřit prostřednictvím informací o aplikaci dostupných na místech, kde je Aplikace distribuována k využití.

 3. Uživatel nese výhradní zodpovědnost za ověření toho, že aplikace je kompatibilní s uživatelským zařízením a že toto zařízení splňuje softwarové požadavky a bere v úvahu veškeré škody a ztráty způsobené použitím aplikace (včetně instalace), které mohou způsobit na uživatelském zařízení.

 4. Uživatel dále bere na vědomí, že některé funkce aplikace nebo služeb nemusí být plně funkční kvůli vlastnostem uživatelského zařízení.

5. Dostupnost. Odpovědnost UP

 1. UP vynaloží přiměřené úsilí na to, aby aplikace byla vždy k dispozici, ale UP tímto nezaručuje její 100% dostupnost.

 2. Uživatel bere na vědomí, že aplikace je poskytována prostřednictvím internetu a mobilních sítí, takže kvalita a dostupnost aplikace může být ovlivněna faktory, jež jsou mimo kontrolu UP.

 3. V souladu s tím UP bez omezení nepřebírá žádnou odpovědnost za nedostupnost aplikace nebo služeb ani za jakékoli potíže nebo neschopnost stáhnout nebo zpřístupnit obsah či jiné selhání komunikačního systému, což může mít za následek to, že aplikace nebo služby nebudou k dispozici, nebo za nedostupnost služeb z důvodu nepoužitelného stavu hardwaru uživatele.

 4. UP nenese právní odpovědnost za podporu ani údržbu aplikace.

 5. Aplikace je zpřístupněna „v takové podobě, v jaké se nyní nachází“, aniž by UP garantovala jakoukoli záruku (funkčnosti, přesnosti, bezchybnosti, nechybovosti, kvality, výkonnosti apod.).

 6. UP konstatuje s ohledem na skutečnost, že aplikaci poskytuje bezúplatně, že se neuplatní obecná úprava odpovědnosti za vady dle § 1914 občanského zákoníku ani úprava odpovědnosti za vady dle příslušného smluvního typu (úpravy licenční smlouvy dle § 2358 a násl. občanského zákoníku).

 7. Uživatel se vzdává práva na náhradu újmy, vzniklé přímo nebo nepřímo využitím aplikace či služeb, a to v maximální možné míře povolené účinnými právními předpisy. Uživatel bere výslovně na vědomí, že aplikaci užívá na vlastní nebezpečí. Veškeré riziko újmy, ať na majetku či právech uživatele, spočívá na uživateli.

 8. UP tedy zejména nenese odpovědnost za:

 1. Žádné ustanovení v této smlouvě neomezuje odpovědnost UP kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

3. ÚDAJE OSOBNÍ A NEOSOBNÍ POVAHY

1. Vymezení pojmů

 1. Pro účely tohoto ustanovení:

 1. O rozsahu přístupu aplikace k osobním údajům uživatele, případně údajům neosobní povahy, je uživatel informován před přihlášením do aplikace.

2. Osobní údaje

 1. Při přístupu a použití aplikace a služeb uživatelem ze své podstaty může docházet ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany UP jako správce osobních údajů, a to nejméně v rozsahu jednání uživatele mající vliv na údaje o uživateli vedené UP ve studijním systému STAG (údaje o studiu – např. údaj o zapsání či odepsání se ze zkoušky, zpracování údaje o zadání známky apod.)

 2. UP sděluje, že zpracovává osobní údaje studenta UP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů.

 3. V souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou všechny osobní údaje, sdělené v jakékoli formě studentem, zpracovávány pouze pro účel:

 1. UP osobní údaje studenta zpracovává na základě:

 1. UP osobní údaje studenta neposkytuje třetím osobám, ledaže tak stanoví právní předpis či je níže uvedeno jinak.

 2. UP uloží osobní údaje studenta po dobu, po kterou trvá účel zpracování osobních údajů studenta.

 3. Pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů na UP vykonává kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (je možno jej kontaktovat na výše uvedené adrese, případně na e-mailu dpo@upol.cz).

 4. O zpracování osobních údajů vyučujícího (zaměstnance UP) je vyučující na UP informován prostřednictvím formuláře „Informace zaměstnavatele o zpracování osobních údajů zaměstnance a souhlas se zpracováním některých typů osobních údajů“.

 5. Osobní údaje kteréhokoli uživatele je v nezbytných případech oprávněn zpracovat také zpracovatel osobních údajů, Mgr. Lukáš Novák, IČO: 03458261, který pro UP na základě smluvních vztahů provádí činnosti při vývoji, rozšiřování, správě a údržbě aplikace. S tímto zpracovatelem UP uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 nařízení.

 6. Zpracování osobních údajů uživatele trvá po dobu, po níž trvá některý z výše uvedených účelů zpracování.

 7. Další informace o zpracování osobních údajů ze strany UP jako správce osobních údajů naleznete na adrese https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/ .

3. Údaje neosobní povahy

 1. Pro instalaci, přístup a použití aplikace musí uživatel dokončit registrační proces, za jehož účelem bude uživatel požádán, aby poskytl UP některé údaje neosobní povahy. Aplikace také navíc automaticky získá z uživatelského zařízení některá metadata (například operační systém, místní jazyk atd.), která jsou také neosobní povahy.

 2. Aplikace pro účely statistiky využití sbírá údaje neosobní povahy s informacemi o zařízení (IP adresa, identifikátor zařízení, model zařízení, název a verze operačního systému, nastavení a jazyk zařízení) a zasílá třetím stranám, konkrétně:

 1. Aplikace v případě pádu zašle službě třetí strany údaje neosobní povahy s informacemi o zařízení (IP adresa, identifikátor zařízení, model zařízení, název a verze operačního systému, nastavení a jazyk zařízení) a pádu aplikace (verze aplikace, datum a čas pádu):

 1. Aplikace umožňuje odeslat zpětnou vazbu s informacemi o zařízení a verzi aplikace (IP adresa, identifikátor zařízení, model zařízení, název a verze operačního systému, nastavení a jazyk zařízení), dále s informacemi o chybách (tzv. chybový log) a e-mailovou adresou uživatele. E-mailová adresa je použita výhradně pro odpověď na zaslanou zpětnou vazbu. Tyto údaje jsou zpracovávány třetí stranou:

 1. Nesouhlasí-li uživatel se sběrem a zpracováním neosobních údajů popsaným výše v bodech 2, 3 a 4, může uživatel prostřednictvím rozhraní aplikace takový sběr a zpracování zakázat.

4. ZMĚNY SMLOUVY

 1. UP si vyhrazuje právo úplně nebo částečně pozměnit tuto smlouvu a právo přidávat nové podmínky a zásady, které doplňují tuto smlouvu. Platná verze této smlouvy je k dispozici v nabídce hlavní obrazovky aplikace.

 2. Bez ohledu na výše uvedené, budou-li existovat významné změny, budou nové podmínky nebo nová smlouva zobrazeny uživateli prostřednictvím aplikace po vyžádání uživatelem poté, co si stáhl aktualizaci aplikace a předtím, než bude mít oprávnění k přístupu ke všem funkcím aplikace, musí přijmout nové podmínky nebo nové smlouvy kliknutím na pole „Udělit souhlas a pokračovat“ nebo prostřednictvím jiného podobného políčka. Po přijetí nových podmínek nebo nové smlouvy (a teprve po jejím přijetí) má uživatel právo na přístup k funkcím aplikace.

5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Tato smlouva vstoupí v platnost a účinnost (a je tedy plně závazná) od okamžiku, kdy ji uživatel přijme.

 2. UP je oprávněna kdykoli vypovědět tuto smlouvu, a to bez výpovědní doby. O záměru smlouvu vypovědět zpravidla upozorní UP uživatele 7 dní předem prostřednictvím sdělení v aplikaci.

 3. Uživatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to bez výpovědní doby. Uživatel vypoví smlouvu tak, že odinstaluje aplikaci.

 4. UP si rovněž vyhrazuje právo dočasně pozastavit přístup k aplikaci nebo službám v případě technických potíží, které mohou podle kritérií UP snížit bezpečnostní opatření přijatá UP pro správné fungování aplikace nebo služeb.

6. OFICIÁLNÍ JAZYK, SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

 1. Oficiálním jazykem této licenční smlouvy je čeština. V případě jakéhokoli rozporu mezi českou verzí a jakoukoli jinou verzí se za rozhodující považuje obsah české verze.

 2. V případě, že jakékoli z ustanovení této smlouvy bude zcela nebo zčásti prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, tato neplatnost nebo neúčinnost nebude mít vliv na platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení, která zůstávají platná, pokud tedy výše uvedená neplatnost nebo neúčinnost nezahrnuje podstatnou a významnou změnu ostatních ustanovení uvedených v této smlouvě. Ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, se považuje za nezahrnuté do smlouvy a bude nahrazeno novým ustanovením nebo interpretováno způsobem, který je právně přijatelný, jehož obsah je co možná nejvíce podobný ustanovení, a to tak, že by jej UP do smlouvy zahrnula, kdyby věděla o neplatnosti nebo neúčinnosti tohoto ustanovení.

7. ROZHODNÉ PRÁVO, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

 1. Tato licenční smlouva plně podléhá českému právnímu řádu. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny výlučně dle českého práva a u místně příslušného soudu České republiky.