Licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace „UJEPapp“

1. Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „Univerzita“) je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem č. 314/1991 Sb.

 2. Aplikace „UJEPapp“ je mobilní aplikací (dále jen „Aplikace“) určenou pro studenty a vyučující Univerzity. V aplikaci nalezne student nebo vyučující detailní přehled o studiu včetně rozvrhu, harmonogramu zkoušek a zkouškových termínů, konzultačních hodin a další užitečné informace.

2. Obecné podmínky používání aplikace

 1. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) upravuje podmínky pro stahování a používání aplikace ze strany koncového uživatele (tj. osoby, která akceptuje tuto smlouvu) v jeho chytrém telefonu nebo obdobném zařízení (dále jen „zařízení“).

 2. Aplikace bude v souladu s ustanoveními této smlouvy použita na zařízeních se systémy iOS (Apple) a OS Android a na jakýchkoliv novějších verzích takových zařízení. Služby zprostředkované užíváním aplikace budou dále společně označovány jako „služby“.

3. Stažení aplikace a přijetí této smlouvy

 1. Aplikaci může koncový uživatel stáhnout prostřednictvím míst, v nichž Univerzita aplikaci distribuuje, zejména prostřednictvím Google Play a App Store.

 2. Tuto smlouvu lze akceptovat pouze bezvýhradným přijetím návrhu jejího znění. Projev vůle koncového uživatele obsahující dodatky, výhrady, omezení či jiné změny nebude ze strany Univerzity jakkoliv reflektován.

 3. Za bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření této smlouvy se kromě její výslovné akceptace považuje také zachování se podle této nabídky, tedy instalování aplikace na zařízení koncovým uživatelem (viz § 2373 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“).

4. Podmínky licence

 1. Stahování a používání aplikace konečným uživatelem je bezplatné (aniž je dotčen poplatek za připojení, který koncový uživatel platí za přístup do příslušné telekomunikační sítě). V důsledku toho může být koncový uživatel zpoplatněn poskytovatelem mobilních sítí pro přístup k službám síťového připojení po dobu trvání připojení při přístupu k aplikaci nebo službám.

 2. Univerzita si vyhrazuje právo v budoucnu zavést jakékoliv protiplnění, které považuje za vhodné pro stažení nebo používání aplikace nebo veškerých služeb či jejich částí. V takovém případě bude Univerzita koncového uživatele s dostatečným předstihem informovat o příslušných podmínkách.

 3. Na základě této licenční smlouvy s koncovým uživatelem a v souladu s ní Univerzita uděluje koncovému uživateli bezplatnou osobní, nekomerční, nepřevoditelnou, odvolatelnou, omezenou a nevýhradní licenci na používání aplikace, a to pro přístup k aplikaci a pro přístup a používání funkcí a služeb, které se Univerzita rozhodne zpřístupnit prostřednictvím aplikace. Tato licence není územně, časově ani množstevně omezena.

 4. Koncový uživatel nese odpovědnost za používání aplikace nebo služeb z uživatelského zařízení a je povinen zajistit, aby žádná neoprávněná osoba nezískala přístup k aplikaci nebo službám z tohoto zařízení (například při ztrátě nebo zneužití zařízení, na němž byla aplikace nainstalována). Koncový uživatel přebírá plnou odpovědnost za jakoukoli akci provedenou při používání profilu koncového uživatele v aplikaci a bezvýhradně odpovídá Univerzita za jakoukoli škodu vyplývající ze zneužití nebo nesprávného použití aplikace nebo služeb ze zařízení koncového uživatele. V případě, že koncový uživatel zjistí nebo má podezření na případné zneužití aplikace nebo jejích služeb třetí osobou, je koncový uživatel plně odpovědný za to, že tuto skutečnost sdělí Univerzitě na výše uvedený e-mail, aby Univerzita mohla přijmout opatření, která považuje za nezbytná.

 5. Povolené použití aplikace je omezeno na použití popsané v této smlouvě. Jakékoli použití pro jiný účel je výslovně zakázáno.

 6. Koncový uživatel není oprávněn, aby:

  1. vytvářel a distribuoval kopie aplikace,
  2. se pokoušel kopírovat, reprodukovat, pozměňovat, manipulovat, modifikovat, provádět reverzní inženýrství, rozkládat, dekompilovat, přenášet, vyměňovat nebo překládat aplikaci,
  3. vytvářel odvozená díla z aplikace jakékoliv povahy,
  4. umožňoval neoprávněným osobám přístup nebo užívání aplikace nebo služeb,
  5. uděloval licenci, sublicenci, realizoval prodej, přeprodej, přenos, přidělení, distribuci nebo jiné komerční zneužití aplikace nebo práva na přístup a používání aplikace nebo služeb
  6. používal aplikaci nebo služby jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý, nebo v jakémkoli jiném smyslu než určeném, nebo prováděl jakýkoli nezákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý účel nebo činnost či jakýkoli účel, který porušuje práva třetích stran a
  7. používal aplikaci nebo služby způsobem, který způsobuje nebo může způsobit škodu na aplikaci nebo službách nebo vést ke snížení dostupnosti nebo přístupnosti aplikace nebo služeb.

 7. Celá aplikace, tj. všechny prvky tvořící aplikaci (texty, obrázky, ochranné známky, loga, softwarové soubory, barevné kombinace atd.), její obsah a struktura obsahu a podkladový zdrojový kód jsou chráněny právními předpisy v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví, a neopravňují koncového uživatele užívat, reprodukovat, distribuovat, pozměňovat, veřejně sdělovat, přidělovat nebo přeměňovat je, ani mít právo provádět jakýkoli jiný druh šíření, který není ze strany Univerzity výslovně povolen.

 8. Přístup koncového uživatele do aplikace nebo ke službám neuděluje koncovému uživateli žádné vlastnické právo ani jakýkoli jiný druh práva ve vztahu k aplikaci, obsahu aplikace, službám ani podkladovému zdrojovému kódu, s výjimkou povoleného používání aplikace a služeb uvedených v tomto článku.

 9. Univerzita si vyhrazuje právo uplatnit vůči koncovému uživateli veškeré právní kroky, pokud porušuje práva duševního nebo průmyslového vlastnictví.

5. Změny a aktualizace

 1. Univerzita si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat aplikaci nebo měnit technické nastavení služeb kdykoli podle vlastního uvážení, a to bez souhlasu koncového uživatele a bez toho, aby měl koncový uživatel nárok na jakýkoliv druh odškodnění. Takové změny budou navíc automaticky považovány za předmět této smlouvy.

 2. Aplikace je dostupná pro zařízení, která používají buď operační systémy iOS nebo OS Android. Za účelem použití aplikace je však koncový uživatel povinen mít před stažením aplikace kompatibilní zařízení, přístup k internetu a nezbytné minimální specifikace (včetně příslušné verze iOS a OS Android), které lze ověřit prostřednictvím informací o aplikaci dostupných na místech, kde je aplikace distribuována k využití.

 3. Koncový uživatel nese výhradní odpovědnost za ověření toho, že aplikace je kompatibilní s uživatelským zařízením a že toto zařízení splňuje softwarové požadavky a bere v úvahu veškeré škody a ztráty způsobené užitím aplikace (včetně instalace), které mohou způsobit na uživatelském zařízení.

 4. Koncový uživatel dále bere na vědomí, že některé funkce aplikace nebo služby nemusí být plně funkční kvůli vlastnostem uživatelského zařízení

6. Dostupnost, odpovědnost UTB

 1. Univerzita vynaloží přiměřené úsilí na to, aby aplikace byla vždy k dispozici, ale Univerzita tímto nezaručuje stoprocentní dostupnost.

 2. Koncový uživatel bere na vědomí, že aplikace je poskytována prostřednictvím internetu a mobilních sítí, takže kvalita a dostupnost aplikace může být ovlivněna faktory, jež jsou mimo kontrolu Univerzity.

 3. V souladu s tím Univerzita bez omezení nepřebírá žádnou odpovědnost za nedostupnost aplikace nebo služeb ani za jakékoliv potíže nebo neschopnost stáhnout nebo zpřístupnit obsah či jiné selhání komunikačního systému, což může mít za následek to, že aplikace nebo služby nebudou k dispozici, nebo za nedostupnost služeb z důvodu nepoužitelného stavu hardwaru koncového uživatele.

 4. Univerzita nenese právní odpovědnost za podporu ani údržbu aplikace.

 5. Aplikace je zpřístupněna „v takové podobě, v jaké se nyní nachází“, aniž by Univerzita garantovala jakoukoli záruku (funkčnosti, přesnosti, bezchybnosti, nechybovosti, kvality, výkonnosti, apod.).

 6. Univerzita konstatuje s ohledem na skutečnost, že aplikaci poskytuje bezúplatně, že se neuplatní obecná úprava odpovědnosti za vady dle § 1914 občanského zákoníku ani úprava odpovědnosti za vady podle příslušného smluvního typu (úpravy licenční smlouvy dle § 2358 a násl. občanského zákoníku).

 7. Koncový uživatel se vzdává práva na náhradu újmy, vzniklé přímo nebo nepřímo využitím aplikace či služeb, a to v maximální možné míře povolené účinnými právními předpisy. Koncový uživatel bere výslovně na vědomí, že aplikaci užívá na vlastní nebezpečí. Veškeré riziko újmy, ať na majetku či právech koncového uživatele spočívá na koncovém uživateli.

 8. Univerzita tedy zejména nenese odpovědnost za:

  1. Jakoukoliv újmu jakékoli povahy způsobenou nebo utrpěnou koncovým uživatelem v důsledku přístupu, užívání a výkonu aplikace nebo služeb (včetně například instalace aplikace a jakýchkoli škod způsobených zařízením koncového uživatele následkem instalace),

  2. Újmu jakékoli povahy vzniklé z nedostupnosti aplikace.

 9. Žádné ustanovení v této smlouvě neomezuje odpovědnost Univerzity, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

7. Vymezení údajů osobní a neosobní povahy

 1. Pro účely tohoto článku:

  1. Osobními údaji se označují veškeré informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelná fyzická osoba je taková, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje či síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  2. Údaje neosobní povahy jsou veškeré informace získané od koncového uživatele, které nejsou považovány za osobní údaje, tj. jakékoliv informace, které nejsou spojeny s jakoukoli identifikovanou či identifikovatelnou fyzickou osobou.

 2. O rozsahu přístupu aplikace k osobním údajům koncového uživatele, případně údajům neosobní povahy, je koncový uživatel informován před přihlášením do aplikace.

8. Osobní údaje

 1. Při přístupu a použití aplikace a služeb uživatelem ze své podstaty může docházet ke zpracování osobních údajů koncového uživatele ze strany Univerzity jako správce osobních údajů, a to nejméně v rozsahu jednání koncového uživatele mající vliv na údaje o koncovém uživateli vedené Univerzitou ve studijním systému STAG (údaje o studiu – např. údaj o zapsání či odepsání se ze zkoušky, zpracování údaje o výsledku zkoušky, apod.).

 2. Univerzita sděluje, že zpracovává osobní údaje studenta Univerzity podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů.

 3. Účely zpracování osobních údajů studenta jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů – zpracování osobních údajů studentů Univerzity dostupných na webové adrese: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

 4. Univerzita neposkytuje osobní údaje třetím osobám, ledaže tak stanoví právní předpis.

 5. Univerzita zpracovává osobní údaje studenta po dobu, po kterou trvá účel zpracování osobních údajů studenta.

 6. Pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity je možné kontaktovat na e-mailu: Martin.Kolar@metropolnet.cz.

 7. O zpracování osobních údajů vyučujícího (zaměstnance Univerzity) je vyučující Univerzity informován prostřednictvím Zásad o zpracování osobních údajů zaměstnanců Univerzity dostupných na webové adrese: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

 8. Zpracování osobních údajů koncového uživatele trvá po dobu, po níž trvá některý z účelů zpracování osobních údajů.

9. Údaje neosobní povahy (anonymní údaje)

 1. Koncový uživatel je před zahájením užívání aplikace dotázán na souhlas se sběrem údajů neosobní povahy pro statistické účely. Mezi tyto údaje patří: informace o době užívání aplikace, operačním systému, modelu zařízení, přibližná geografická data, čas prvního spuštění, počet otevření a aktualizací aplikace. V případě poskytnutí souhlasu o sběru dat jsou tyto plně anonymní údaje zasílány třetí straně:

 2. Aplikace v případě incidentu (např. výpadek sítě, služby, zhoršení kvality) zašle službě třetí strany údaje neosobní povahy s informacemi o zařízení (IP adresa, identifikátor zařízení, model zařízení, název a verze operačního systému, nastavení a jazyk zařízení) a incidentu (verze aplikace, datum a čas incidentu), to za účelem řešení těchto incidentů a jejich předcházení:

 3. Aplikace umožňuje odeslat zpětnou vazbu s informacemi o zařízení a verzi aplikace (identifikátor zařízení, model zařízení, název a verze operačního systému, nastavení a jazyk zařízení), dále s informacemi o chybách (tzv. chybový log) a e-mailovou adresu koncového uživatele. E-mailová adresa je použita výhradně pro odpověď na zaslanou zpětnou vazbu, a to pouze v případě, že v aplikaci dojde k chybě. Informace o chybách v aplikaci jsou zasílány Mgr. Lukáši Novákovi, IČO: 03458261 (dále jen „Poskytovatel“), který na základě smluvního vztahu s Univerzitou v případě potřeby provádí činnosti při vývoji, rozšiřování, správě a údržbě aplikace. Ve vztahu k údajům uvedeným v aplikaci se jedná o nahodilou činnost a nejde o zpracování osobních údajů nebo údajů neosobní povahy ve smyslu nařízení.

 4. Informace o chybách v aplikaci dle čl. 9 odst. 3 mohou být zasílány třetí osobě, a to za podmínky, že jde o obchodní korporaci, v níž má Poskytovatel společnický podíl, nebo je členem statutárního orgánu takové společnosti.

10. Změna smlouvy

 1. Univerzita si vyhrazuje právo úplně nebo částečně pozměnit tuto smlouvu a právo přidávat nové podmínky a zásady, které doplňují tuto smlouvu. Platná verze této smlouvy je k dispozici v nabídce hlavní obrazovky aplikace.

 2. Bez ohledu na výše uvedené, budou-li existovat významné změny, budou nové podmínky nebo nová smlouva zobrazeny koncovému uživateli prostřednictvím aplikace po vyžádání koncovým uživatelem poté, co si stáhl aktualizace aplikace a předtím, než bude mít oprávnění k přístupu ke všem funkcím aplikace, musí přijmout nové podmínky nebo nové smlouvy kliknutím na pole „Udělit souhlas a pokračovat“ nebo prostřednictvím jiného podobného políčka. Po přijetí nových podmínek nebo nové smlouvy (a teprve po jejím přijetí) má koncový uživatel právo na přístup k funkcím aplikace.

11. Doba trvání smlouvy

 1. Tato smlouva vstoupí v platnost a účinnost (a je tedy plně závazná) od okamžiku, kdy ji koncový uživatel přijme.

 2. Univerzita je oprávněna kdykoliv tuto smlouvu vypovědět, a to bez výpovědní doby. O záměru smlouvu vypovědět zpravidla upozorní Univerzita koncového uživatele 7 dnů předem prostřednictvím sdělení v aplikaci.

 3. Koncový uživatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to bez výpovědní doby. Koncový uživatel vypoví smlouvu tak, že odinstaluje aplikaci.

 4. Univerzita si rovněž vyhrazuje právo dočasně pozastavit přístup k aplikaci nebo službám v případě technických potíží, které mohou podle kritérií Univerzity snížit bezpečnostní opatření přijatá Univerzitou pro správné fungování aplikace nebo služeb.

12. Ostatní ustanovení

 1. Oficiálním jazykem této licenční smlouvy je český jazyk. V případě jakéhokoliv rozporu mezi českou verzí a jakoukoliv jinou verzí se za rozhodující považuje obsah české verze licenční smlouvy.

 2. V případě, že jakékoli z ustanovení této smlouvy bude zcela nebo zčásti prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, tato neplatnost nebo neúčinnost nebude mít vliv na platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení, která zůstávají platná, pokud tedy výše uvedená neplatnost nebo neúčinnost nezahrnuje podstatnou a významnou změnu ostatních ustanovení uvedených v této smlouvě. Ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, se považuje za nezahrnuté do smlouvy a bude nahrazeno novým ustanovením nebo interpretováno způsobem, který je právně přijatelný, jehož obsah je co možná nejvíce podobný ustanovení, a to tak, že by jej Univerzita do smlouvy zahrnula, kdyby věděla o neplatnosti nebo neúčinnosti tohoto ustanovení.

 3. Tato licenční smlouva plně podléhá českému právnímu řádu. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny výlučně dle českého práva a u místně příslušného soudu České republiky.