Licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace StuduJU

Smluvní strany

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
veřejná vysoká škola ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb.
sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, Česká republika
IČO: 60076658
kontaktní e-mail: info@jcu.cz
(dále jen „JU“)

a

koncový uživatel aplikace StuduJU
(dále jen uživatel)

I. Obecné podmínky užívání aplikace StuduJU

 1. Softwarová aplikace JU nazvaná „StuduJU“ (dále jen „aplikace“) je mobilní aplikace určená pro studenty a vyučující JU, kteří v ní mohou nalézt detailní přehled o studiu včetně přehledného rozvrhu, harmonogram zkouškových termínů, interaktivní mapy Českých Budějovic a další užitečné informace.

 2. Na základě této smlouvy lze aplikaci používat na zařízeních Apple iOS a Android OS a na jakýchkoli novějších verzích takových zařízení a využívat služby s ní spojené (dále jen „služby“).

 3. Tato smlouva (EULA – End User License Agreement) upravuje podmínky pro stahování a používání aplikace ze strany uživatele (tj. osoby, která přijímá tuto smlouvu) v jeho smartphonu (dále jen „zařízení“).

II. Stažení aplikace a přijetí této smlouvy

 1. Aplikaci může uživatel stáhnout prostřednictvím míst, v nichž JU aplikaci distribuuje, zejména Google Play a App Store.

 2. Tuto smlouvu lze přijmout pouze bezvýhradným přijetím návrhu jejího znění; projev vůle uživatele obsahující dodatky, výhrady, omezení či jiné změny nebude ze strany JU reflektován.

 3. Za bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření této smlouvy se kromě jejího výslovného přijetí považuje také zachování se podle této nabídky, tedy instalování aplikace na zařízení uživatelem - viz § 2373 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

III. Podmínky licence k užívání

 1. Stahování a používání aplikace uživatelem je bezplatné. Tím však není dotčen poplatek za připojení, který uživatel platí za přístup do příslušné telekomunikační sítě - v důsledku toho může být uživatel zpoplatněn poskytovatelem mobilních sítí za přístup k službám síťového připojení po dobu trvání připojení při přístupu k aplikaci nebo službám.

 2. JU si vyhrazuje právo v budoucnu zavést jakékoli protiplnění, které považuje za vhodné pro stažení nebo používání aplikace nebo veškerých služeb či jejich částí. V takovém případě bude JU uživatele s dostatečným předstihem informovat o příslušných podmínkách.

 3. Na základě této licenční smlouvy s uživatelem a v souladu s ní JU poskytuje uživateli bezplatnou osobní, nekomerční, nepřevoditelnou, odvolatelnou, omezenou a nevýhradní licenci k užívání aplikace, a to pro přístup k aplikaci a pro přístup a používání funkcí a služeb, které se JU rozhodne zpřístupnit prostřednictvím aplikace. Tato licence není územně, časově ani množstevně omezena.

 4. Uživatel nese zodpovědnost za užívání aplikace nebo služeb ze svého zařízení a je povinen zajistit, aby žádná neoprávněná osoba nezískala přístup k aplikaci nebo službám z tohoto zařízení (například při ztrátě nebo zneužití zařízení, na němž byla aplikace nainstalována). Uživatel přebírá plnou zodpovědnost za jakoukoli akci provedenou při používání profilu uživatele v aplikaci a bezvýhradně odpovídá JU za jakoukoli škodu vyplývající ze zneužití nebo nesprávného použití aplikace nebo služeb ze zařízení uživatele. V případě, že uživatel zjistí nebo má podezření na případné zneužití aplikace nebo jejích služeb třetí osobou, je uživatel plně odpovědný za to, že tuto skutečnost sdělí JU na výše uvedený e-mail, aby mohla přijmout opatření, která považuje za vhodná či nezbytná.

 5. Povolené použití aplikace je omezeno na použití popsané v této smlouvě. Jakékoli použití pro jiný účel je výslovně zakázáno.

 6. Uživatel není oprávněn, aby (i) vytvářel a distribuoval kopie aplikace, (ii) se pokoušel kopírovat, reprodukovat, pozměňovat, manipulovat, modifikovat, provádět reverzní inženýrství, rozkládat, dekompilovat, přenášet, vyměňovat nebo překládat aplikaci, (iii) vytvářel odvozená díla z aplikace jakékoli povahy, (iv) umožňoval neoprávněným osobám přístup nebo užívání aplikace nebo služeb, (v) uděloval licenci, sublicenci, realizoval prodej, přeprodej, přenos, přidělení, distribuci nebo jiné komerční zneužití aplikace nebo práva na přístup a používání aplikace nebo služeb, (vi) používal aplikaci nebo služby jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý, nebo v jakémkoli jiném smyslu než určeném, nebo prováděl jakýkoli nezákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý účel nebo činnost či jakýkoli účel, který porušuje práva třetích osob a (vii) používal aplikaci nebo služby způsobem, který způsobuje nebo může způsobit škodu na aplikaci nebo službách nebo vést ke snížení dostupnosti nebo přístupnosti aplikace nebo služeb.

 7. Celá aplikace, tj. všechny prvky tvořící aplikaci (texty, obrázky, ochranné známky, loga, softwarové soubory, barevné kombinace atd.), její obsah a struktura obsahu a podkladový zdrojový kód jsou chráněny právními předpisy v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví. Uživatel není oprávněn je užívat, reprodukovat, distribuovat, pozměňovat, veřejně sdělovat, přidělovat nebo přeměňovat, ani nemá právo provádět jakýkoli jiný druh šíření, který není ze strany JU výslovně povolen.

 8. Přístup uživatele do aplikace nebo ke službám neuděluje uživateli žádné vlastnické právo ani jakýkoli jiný druh práva ve vztahu k aplikaci, obsahu aplikace, službám ani podkladovému zdrojovému kódu, s výjimkou povoleného používání aplikace a služeb uvedených v této smlouvě.

 9. JU si vyhrazuje právo uplatnit vůči uživateli veškeré právní kroky, pokud porušuje práva duševního nebo průmyslového vlastnictví.

IV. Změny a aktualizace

 1. JU si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat aplikaci nebo měnit technické nastavení služeb kdykoli podle vlastního uvážení, a to bez souhlasu uživatele a bez toho, aby měl uživatel nárok na jakýkoli druh odškodnění. Takové změny budou navíc automaticky považovány za předmět této smlouvy.

 2. Aplikace je dostupná pro zařízení, která používají buď operační systémy Apple iOS nebo Android. Za účelem použití aplikace je však uživatel povinen mít před stažením aplikace kompatibilní zařízení, přístup k internetu a nezbytné minimální specifikace (včetně příslušné verze iOS a Android OS), které lze ověřit prostřednictvím informací o aplikaci dostupných na místech, kde je aplikace distribuována k využití.

 3. Uživatel nese výhradní zodpovědnost za ověření toho, že aplikace je kompatibilní s uživatelským zařízením a že toto zařízení splňuje softwarové požadavky, a bere v úvahu veškeré škody a ztráty způsobené použitím aplikace (včetně instalace), které mohou být způsobeny na uživatelském zařízení.

 4. Uživatel dále bere na vědomí, že některé funkce aplikace nebo služeb nemusí být plně funkční kvůli vlastnostem uživatelského zařízení.

V. Dostupnost a odpovědnost JU

 1. JU vynaloží přiměřené úsilí na to, aby aplikace byla vždy k dispozici, ale JU tímto nezaručuje její 100% dostupnost.

 2. Uživatel bere na vědomí, že aplikace je poskytována prostřednictvím internetu a mobilních sítí, takže kvalita a dostupnost aplikace může být ovlivněna faktory, jež jsou mimo kontrolu JU.

 3. V souladu s tím JU bez omezení nepřebírá žádnou odpovědnost za nedostupnost aplikace nebo služeb ani za jakékoli potíže nebo neschopnost stáhnout nebo zpřístupnit obsah či jiné selhání komunikačního systému, což může mít za následek to, že aplikace nebo služby nebudou k dispozici, nebo za nedostupnost služeb z důvodu nepoužitelného stavu hardwaru uživatele.

 4. JU nenese právní odpovědnost za podporu ani údržbu aplikace.

 5. Aplikace je zpřístupněna „v takové podobě, v jaké se nyní nachází“, aniž by JU poskytovala uživateli jakoukoli záruku ohledně funkčnosti, přesnosti, bezchybnosti, nechybovosti, kvality, výkonnosti apod.

 6. S ohledem na skutečnost, že aplikace je poskytována bezúplatně, JU konstatuje, že se neuplatní obecná úprava odpovědnosti za vady dle § 1914 a násl. občanského zákoníku ani úprava odpovědnosti za vady dle příslušného smluvního typu, tj. dle úpravy licenční smlouvy v § 2358 a násl. občanského zákoníku.

 7. Uživatel se vzdává práva na náhradu újmy, vzniklé přímo nebo nepřímo využitím aplikace či služeb, a to v maximální možné míře povolené účinnými právními předpisy. Uživatel bere výslovně na vědomí, že aplikaci užívá na vlastní nebezpečí. Veškeré riziko újmy, ať na majetku či právech uživatele, spočívá na uživateli.

 8. JU tedy zejména nenese odpovědnost za:
  1. jakoukoli újmu jakékoli povahy způsobenou nebo utrpěnou uživatelem v důsledku přístupu, užívání a výkonu aplikace nebo služeb (včetně například instalace aplikace a jakýchkoli škod způsobených zařízením uživatele následkem instalace);
  2. újmu jakékoliv povahy vzniklé v důsledku nedostupnosti aplikace nebo služeb.
 9. Žádné ustanovení v této smlouvě neomezuje odpovědnost JU, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

VI. Osobní údaje

 1. Pro účely tohoto ustanovení se „osobními údaji“ rozumějí veškeré informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelná fyzická osoba je taková, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje či síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. O rozsahu přístupu aplikace k osobním údajům uživatele je uživatel informován před přihlášením do aplikace.

 3. Při přístupu a použití aplikace a služeb uživatelem ze své podstaty může docházet ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany JU jako správce osobních údajů, a to nejméně v rozsahu jednání uživatele majících vliv na údaje o uživateli vedené JU ve studijním systému STAG (údaje o studiu – např. údaj o zapsání či odepsání se ze zkoušky, zpracování údaje o zadání známky apod.).

 4. JU prohlašuje, že zpracovává osobní údaje uživatele podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů.

 5. V souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou všechny osobní údaje, sdělené v jakékoli formě uživatelem-studentem, zpracovávány pouze pro účel:
  1. administrace jeho studia;
  2. archivace dokumentů a dat spojených s jeho studiem na JU;
  3. předávání informací o studiu orgánům veřejné moci a správy – MŠMT ČR, MV ČR (Policii ČR), MZV ČR (ZÚ ČR), Celní správě či soudům ČR (vždy pouze na základě příslušného právem aprobovaného důvodu).
 6. JU osobní údaje uživatele-studenta zpracovává na základě:
  1. čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
  2. čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
 7. V souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou všechny osobní údaje, sdělené uživatelem- vyučujícím, zpracovány pro účel:
  1. realizace práv a povinností souvisejících s jeho pracovněprávním vztahem;
  2. archivace dokumentů a dat spojených s výkonem jeho pracovní činnosti na JU.
 8. JU osobní údaje uživatele-vyučujícího zpracovává na základě:
  1. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracovává osobní údaje pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
  2. čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
  3. čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
 9. JU osobní údaje uživatele neposkytuje třetím osobám, ledaže tak stanoví právní předpis či je níže uvedeno jinak.

 10. JU uloží osobní údaje uživatele po dobu, po kterou trvá účel zpracování jeho osobních údajů.

 11. Pověřence pro ochranu osobních údajů na JU lze kontaktovat na adrese sídla JU (Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, Česká republika), případně na e-mailové adrese: poverenec@jcu.cz.

 12. Osobní údaje kteréhokoli uživatele je v nezbytných případech oprávněn zpracovat také zpracovatel osobních údajů, Mgr. Lukáš Novák, IČO: 03458261, který pro JU na základě smluvních vztahů provádí činnosti při vývoji, rozšiřování, správě a údržbě aplikace. S tímto zpracovatelem JU uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 nařízení.

 13. Další informace o zpracování osobních údajů ze strany JU jako správce osobních údajů naleznete na adrese https://www.jcu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

VII. Údaje neosobní povahy

 1. Pro účely tohoto ustanovení se „údaji neosobní povahy“ rozumějí veškeré informace získané od uživatele, které nejsou považovány za osobní údaje, tj. jakékoli informace, které nejsou spojeny s jakoukoli identifikovanou či identifikovatelnou fyzickou osobou.

 2. O rozsahu přístupu aplikace k údajům neosobní povahy je uživatel informován před přihlášením do aplikace.

 3. Pro instalaci, přístup a použití aplikace musí uživatel dokončit registrační proces, k čemuž je nezbytné, aby poskytl JU některé údaje neosobní povahy. Aplikace také navíc automaticky získá z uživatelského zařízení některá metadata (například operační systém, místní jazyk atd.), která jsou také neosobní povahy.

 4. Aplikace pro účely statistiky využití sbírá údaje neosobní povahy s informacemi o zařízení (IP adresa, identifikátor zařízení, model zařízení, název a verze operačního systému, nastavení a jazyk zařízení) a zasílá je třetím osobám, konkrétně:
  1. Google Play Services, společnost Google LLC (https://policies.google.com/privacy)
  2. Google Analytics for Firebase, společnost Firebase Inc. patřící pod Google LLC (https://firebase.google.com/policies/analytics)
 5. Aplikace v případě pádu zašle službě třetí osoby údaje neosobní povahy s informacemi o zařízení (IP adresa, identifikátor zařízení, model zařízení, název a verze operačního systému, nastavení a jazyk zařízení) a pádu aplikace (verze aplikace, datum a čas pádu):
  1. Firebase, společnost Firebase Inc. patřící pod Google LLC (https://firebase.google.com/support/privacy)
 6. 6. Aplikace umožňuje odeslat zpětnou vazbu s informacemi o zařízení a verzi aplikace (IP adresa, identifikátor zařízení, model zařízení, název a verze operačního systému, nastavení a jazyk zařízení), dále s informacemi o chybách (tzv. chybový log) a e-mailovou adresou uživatele. E-mailová adresa je použita výhradně pro odpověď na zaslanou zpětnou vazbu. Tyto údaje jsou zpracovávány třetí osobou:
  1. Mgr. Lukáš Novák, IČO: 03458261
 7. Nesouhlasí-li uživatel se sběrem a zpracováním neosobních údajů popsaným výše v tomto článku, může uživatel prostřednictvím rozhraní aplikace takový sběr a zpracování zakázat.

VIII. Změny smlouvy

 1. JU si vyhrazuje právo úplně nebo částečně pozměnit tuto smlouvu a právo přidávat nové podmínky a zásady, které doplňují tuto smlouvu. Platná verze této smlouvy je k dispozici v nabídce hlavní obrazovky aplikace.

 2. Bez ohledu na výše uvedené, budou-li existovat významné změny, budou nové podmínky nebo nová smlouva zobrazeny uživateli prostřednictvím aplikace po vyžádání uživatelem poté, co si stáhne aktualizaci aplikace, a předtím, než bude mít oprávnění k přístupu ke všem funkcím aplikace, musí přijmout nové podmínky nebo nové smlouvy kliknutím na pole „udělit souhlas a pokračovat“ nebo prostřednictvím jiného podobného políčka. Po přijetí nových podmínek nebo nové smlouvy (a teprve po jejím přijetí) má uživatel právo na přístup k funkcím aplikace.

IX. Doba trvání smlouvy

 1. Tato smlouva vstoupí v platnost a účinnost (a je tedy plně závazná) od okamžiku, kdy ji uživatel přijme.

 2. JU je oprávněna kdykoli vypovědět tuto smlouvu, a to bez výpovědní doby. JU zpravidla upozorní uživatele na záměr vypovědět smlouvu 7 dní předem prostřednictvím sdělení v aplikaci.

 3. Uživatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to bez výpovědní doby. Uživatel vypoví smlouvu tak, že odinstaluje aplikaci.

 4. JU si rovněž vyhrazuje právo dočasně pozastavit přístup k aplikaci nebo službám v případě technických potíží, které mohou podle kritérií JU snížit bezpečnostní opatření přijatá JU pro správné fungování aplikace nebo služeb.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Oficiálním jazykem této licenční smlouvy je čeština. V případě jakéhokoli rozporu mezi českou verzí a jakoukoli jinou verzí se za rozhodující považuje obsah české verze.

 2. V případě, že jakékoli z ustanovení této smlouvy bude zcela nebo zčásti prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, tato neplatnost nebo neúčinnost nebude mít vliv na platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení, která zůstávají platná, pokud tedy výše uvedená neplatnost nebo neúčinnost nezahrnuje podstatnou a významnou změnu ostatních ustanovení uvedených v této smlouvě. Ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, se považuje za nezahrnuté do smlouvy a bude nahrazeno novým ustanovením nebo interpretováno způsobem, který je právně přijatelný, jehož obsah je co možná nejvíce podobný ustanovení, a to tak, že by jej JU do smlouvy zahrnula, kdyby věděla o neplatnosti nebo neúčinnosti tohoto ustanovení.

 3. Tato licenční smlouva plně podléhá českému právnímu řádu. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny výlučně dle českého práva a u místně příslušného soudu České republiky.